Motie Tweede Kamer: financiering Funderingsherstel

In het plenair overleg Tweede Kamer VAO Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid dinsdag 4 juni is door het Tweede Kamerlid Albert de Vries PvdA een motie ingediend met de volgende tekst:

 

De kamer gehoord de beraadslagingen,

constaterend

dat vanwege de noodzaak tot herstel van funderingsproblematiek een groot aantal bewoners voor hoge kosten is komen te staan dat deze problematiek veelal alleen per bouwblok collectief kan worden aangepakt.

dat projecten van bewoners die hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen al niet van de grond kunnen komen als één van de betrokken bewoners de financiering niet rond kan krijgen

Verzoekt de regering in overleg te treden met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) om mede op basis van de door dit kenniscentrum gedane suggesties tot een oplossing van deze financieringsproblematiek te komen.

 

Minister Blok antwoordde dat het vraagstuk verder uitgediept zal worden met het Kennis Centrum Aanpak Funderings Problematiek (KCAF) op zoek naar creatieve constructies

 

Een tweede motie van dhr Jansen SP met betrekking tot subsidie voor het KCAF is door minister Blok ontraden.

Geplaatst in Nieuws